Is het meten van werkdruk in de kinderopvang verplicht?

Is het meten van werkdruk in de kinderopvang verplicht?

Home » Kennisbank » Kinderopvang » Is het meten van werkdruk in de kinderopvang verplicht?

De hoge werkdruk in de kinderopvang is oorzaak geweest afspraken te maken over het beperken van deze werkdruk. In de CAO Kinderopvang 2024 is opgenomen dat er minimaal eens per twee jaar een werkdrukmeting moet plaatsvinden.

Werkdruk in de kinderopvang

In de kinderopvangsector is werkdruk een steeds terugkerend thema. Volgens recente gegevens van het CBS vindt een meerderheid van de werknemers in deze sector de werkdruk (zeer) hoog. In het tweede kwartaal van 2022 meldde maar liefst 61 procent van de medewerkers dat ze een hoge werkdruk ervoeren. Dit is het hoogste percentage sinds het CBS in 2019 begon met het meten van deze statistiek. Deze cijfers onderstrepen de urgentie van het aanpakken van werkdruk binnen de kinderopvang.

CAO Kinderopvang 2024

Volgens de CAO Kinderopvang hebben de werkgever, medewerker en medezeggenschap een gezamenlijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een gezonde werkcultuur. Een van de instrumenten hierbij is de verplichte werkdrukmeting. Deze meting moet minimaal eenmaal per twee jaar worden uitgevoerd door de werkgever, in samenwerking met de medezeggenschap.

Het doel van deze meting is niet alleen om de huidige werkdruk in kaart te brengen, maar ook om concrete stappen te ondernemen om deze te verlagen en het werkplezier te verhogen.

Gezamenlijke inzet voor een gezonde werkcultuur

Uit de gesprekken over de CAO Kinderopvang 2024 is naar voren gekomen dat een gezonde werkcultuur de sleutel is tot het verbeteren van de werkomstandigheden. Hoewel de daadwerkelijke uitvoering binnen de organisaties zelf moet plaatsvinden, biedt de CAO richtlijnen en stimulansen om dit proces te ondersteunen. Hierbij is een balans gezocht tussen de verantwoordelijkheden van de werkgever, medewerker en medezeggenschap.

Een belangrijk aspect van de CAO is dat de medezeggenschap een betere positie krijgt binnen kinderopvangorganisaties. Dit betekent dat er, daar waar dat nog niet voldoende is ingericht, extra aandacht komt voor de medezeggenschap om deel te nemen aan gesprekken over werkdruk en gezonde werkcultuur. De CAO stelt dat de werkgever samen met de medezeggenschap aan de slag moet gaan met de uitkomsten van de werkdrukmeting, waardoor er concrete acties worden ondernomen om de werkdruk te verlagen.

Conclusie

Het uitvoeren van een werkdrukmeting is niet alleen een verplichting vanuit de CAO Kinderopvang 2024, maar ook een noodzakelijke stap om de werkdruk in de kinderopvang aan te pakken. Door regelmatig de werkdruk te meten en de uitkomsten hiervan serieus te nemen, kunnen kinderopvangorganisaties werken aan een gezondere en prettigere werkomgeving voor al hun medewerkers. Dit is essentieel om de kwaliteit van de kinderopvang te waarborgen en ervoor te zorgen dat medewerkers met plezier en voldoening hun belangrijke werk kunnen blijven doen.

Meet werkdruk binnen jouw kinderopvangorganisatie

Plan een gratis demo in en ontdek hoe we de kwaliteit van jouw organisatie kunnen verbeteren.

Mar-Research


Wij denken graag mee.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.