Stichting Wolderwijs betrekt ouders om kwaliteit te verbeteren

Kinderopvang Wolderwijs

Stichting Wolderwijs verzorgt zowel het primair openbaar onderwijs als kinderopvang in de gemeente De Wolden. Dit strekt zich uit over acht locaties, waarvan vier met peuteropvang en vier integrale kindcentra (IKC) die zowel onderwijs als kinderopvang aanbieden. In het kader van een klanttevredenheidsonderzoek is er een evaluatie gehouden onder ouders/verzorgers van acht opvanglocaties.

Stichting Wolderwijs

Wolderwijs hecht veel waarde aan samenwerking met ouders en hun betrokkenheid. Door onder andere een klanttevredenheidsonderzoek uit te zetten, toetsen zij de tevredenheid van ouders. Jeanine Dusée, directeur kinderopvang bij Wolderwijs, geeft aan dat hiermee wordt gemeten hoe de kwaliteit van de dienstverlening wordt ervaren. “We willen de kwaliteit van de opvang naar een nog hoger niveau tillen. Dit onderzoek fungeert als een ‘thermometer’ voor onze organisatie. Wij denken te weten waar de sterke kanten van Wolderwijs zitten en wat verbeterpunten zijn, maar is dat ook de beleving van de ouders?”

De opzet van het onderzoek

Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van een digitale/online vragenlijst die is ontworpen door Mar-Research, waarbij de anonimiteit van de respondenten volledig gewaarborgd is. De antwoorden die zijn gegeven zijn niet te koppelen aan individuele respondenten. Ouders/verzorgers van de kinderopvang zijn via e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Gedurende het onderzoek had het management van Wolderwijs de mogelijkheid om de voortgang te volgen via het op maat gemaakte dashboard, waar respons en uitkomsten al tijdens het onderzoek zichtbaar zijn. Het responspercentage was positief; maar liefst 43% van alle ouders/verzorgers heeft de online vragenlijst ingevuld.

Wat gebeurt er met de resultaten?

In het voor Wolderwijs op maat gemaakte dashboard waren de resultaten te filteren en te vergelijken. Zo was het bijvoorbeeld mogelijk resultaten van de acht verschillende locaties met elkaar, maar ook met een benchmark te vergelijken. In de hoofdrapportage werden resultaten nader geanalyseerd en in perspectief geplaatst. “Het onderzoek geeft ons inzicht in de kwaliteit van de opvang op zowel organisatie- als op locatieniveau,” vervolgt Dusée, “we hebben inzichtelijk gekregen wat de sterke punten zijn en waar verbeteringen mogelijk zijn. Daarnaast hebben we een goed beeld gekregen waar ouders veel waarde aan hechten m.b.t. de kwaliteit van de kinderopvang.”

De resultaten uit het onderzoek worden in het directieberaad van Wolderwijs besproken. Het klanttevredenheidsonderzoek vormt een waardevolle bijdrage aan zowel het meerjarenplan als het jaarplan van de stichting.

Op locatieniveau werken de locatiedirecteuren aan hun eigen jaarplannen welke voortvloeien uit het meerjarenplan en stellen zij specifieke doelstellingen op. Dusée legt uit: “Bij dit proces worden ook ouders en medewerkers betrokken via de medezeggenschap. Zo ontstaat er een cyclus waarbij het klantonderzoek fungeert als een krachtig middel om de organisatie een kwaliteitsimpuls te geven, waarbij de driehoek wordt gevormd tussen kinderen, ouders en medewerkers.”

Ontdek hoe we jouw organisatie kunnen verbeteren

Plan een gratis demo in en ontdek hoe we de kwaliteit van jouw organisatie kunnen verbeteren.

Mar-Research


Wij denken graag mee.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.