Privacyverklaring

Mar-Research is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.mar-research.nl/
[email protected]

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mar-Research verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

 

Voor het versturen van uitnodigingen voor tevredenheidsonderzoeken verwerken wij enkele persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar. Door gebruik te maken van een unieke code kunnen wij resultaten van tevredenheidsonderzoeken niet koppelen aan individuen. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mar-Research verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Uitnodigingen te versturen voor tevredenheidsonderzoeken

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Mar-Research neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mar-Research) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mar-Research bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Reden

Naam, adres, E-mailadres en telefoonnummer

Looptijd informatieaanvraag, offertetraject en opdracht

Reageren op informatieaanvraag, offerte uitbrengen, facturering, uitvoeren marktonderzoek, communicatie

E-mail adres respondenten

Looptijd opdracht

Uitvoeren onderzoek

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Mar-Research deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mar-Research blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Mar-Research uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Categorie

Naam

Doel

Persoonsgegevens

Sofwareleverancier

Momentive Inc.

uitzetten van enquêtes

e-mailadres van respondenten

 

   

 

Deelnemers onderzoek

Indien wij voor de opdrachtgever de klanten of medewerkers voor het onderzoek moeten uitnodigen, krijgen wij persoonsgegevens aangeleverd. Vrijwel altijd betreft dit
alleen het e-mailadres en de voor- en achternaam, zodat we u per e-mail kunnen uitnodigen. Wij rapporteren aan onze opdrachtgever enkel gemiddelde scores, zodat scores niet herleidbaar zijn naar individuen. Wanneer u deelneemt aan een onderzoek zijn uw persoonsgegevens niet gekoppeld aan de antwoorden die u heeft gegeven in de door u ingevulde vragenlijst. U blijft in dat opzicht dus anoniem voor onze opdrachtgever (het bedrijf waar u klant bent of waar u werkt). Er zijn enkele uitzonderingen:

  • Als u aangeeft dat de organisatie n.a.v. uw antwoorden contact met u op mag/moet nemen. U geeft hier zelf duidelijk toestemming voor.
  • Indien u in een eventueel naamveld uw (herleidbare) naam invult of wanneer u in een opmerkingenveld duidelijk herleidbare gegevens noteert.
  • In enkele gevallen voeren wij een niet-anoniem onderzoek uit. Dit wordt dan vooraf duidelijk kenbaar gemaakt.

Opdrachtgevers

Alle gegevens die wij verkrijgen, en de kennis die wij gedurende onze samenwerking opdoen, wordt door ons strikt geheim gehouden tijdens en na onze samenwerking. Onderzoeksresultaten kunnen worden toegevoegd aan onze benchmark, maar deze zullen voor overige partijen niet herleidbaar zijn naar uw organisatie. Persoonsgegevens van contactpersonen binnen uw organisatie slaan wij op in ons e-mailprogramma en in Excel.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mar-Research gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mar-Research en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mar-Research wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mar-Research neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

 

Mar-Research schenkt in deze privacyverklaring speciaal aandacht aan scholen. Om aan te tonen dat wij de privacy van scholen en alle daaraan verbonden personen, zoals ouders, leerlingen, medewerkers en begeleiders zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen onze organisatie met persoonlijke informatie omgaan. 

Mar-Research heeft zich aangesloten bij het privacyconvenant. Het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy vertaalt de Algemene Verordening Gegevensbescherming naar de onderwijspraktijk. Het bevat afspraken over het omgaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen en toetsen. Dankzij het convenant weten scholen en aanbieders wat ze over en weer van elkaar mogen verwachten, zijn de afspraken werkbaar in de praktijk en heeft iedereen dezelfde gemeenschappelijke uitleg bij deze afspraken.

Mar-Research gebruikt een tool van Momentive Inc. voor het uitzetten van enquêtes. Dit bedrijf is ISO 27001-gecertificeerd. Voor het rapporteren van resultaten gebruikt Mar-Research een tool van Power BI. Dit bedrijf is ISO 27001-gecertificeerd. Met deze partijen is een verwerkersovereenkomst afgesloten.